Algemene Voorwaarden Allerlei Verhuur

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur en opdrachten door Allerlei Verhuur met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde materialen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: Allerlei Verhuur gevestigd in Maassluis. Verder aangeduid als Allerlei Verhuur.

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst materialen huurt van verhuurder vooreen bepaalde periode.

Materialen: alle materialen en (elektrische) apparaten die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires,bekabelingen, verpakkingsmaterialen en transportmiddelen.

 3. Offerte

De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De materialen worden niet in optie genomen.

 4. Huurperiode

De materialen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde materialen het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 5. Tarieven/ betaling

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen of via bankoverschrijving, iDEAL vooraf. tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 6. Annulering

Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren materialen en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomsteerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

 7. Borg

De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen. Dit is bij sommige producten het geval.

 8. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurderverplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giro-afschrift niet ouder dan 14 dagen.

 9. Gebruik

De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

 10. Controle van het gehuurde

Om problemen te voorkomen moet de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen, dit controleren en indien er gebreken, manco´s of andere klachten zijn, dient de huurder dit onverwijld te melden bij Allerlei Verhuur

 11. Vervoer/ Transport

Huurder vervoert de door hem gehuurde geheel voor eigen rekening en risico. Het is mogelijk de gehuurde materialen door Allerlei Verhuur te laten bezorgen en plaatsen. Indien gewenst dient hierover afzonderlijk een afspraak te worden gemaakt. Aan de bezorging en plaatsing door Allerlei Verhuur kunnen kosten zijn verbonden.

 12. Werking

12.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.

12.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

 13. In gebreke zijn en schadevergoeding.

13.a. De materialen moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

 13.b. De materialen moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs. 

13.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de materialen een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 13.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan  eveneens van huurder te claimen.

 14. Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

 15. Verzekeringen

15.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de materialen het magazijn verlaat.

15.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde materialen tegen verlies,diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

 16. Schade

16.A.Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.

16.B. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde materialen of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde materialen.

 17. Geheimhouding

De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde materialen gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomstbekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

 18. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

 19. Gebruik door derden

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

 20. BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op  udiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via doorverhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

 21. Bijzondere bepalingen

Indien huurder gebruik wenst te maken van de diensten van het personeel van Allerlei Verhuur, voor de installatie, begeleiding en afbreken van de materialen gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van de gedeeltelijke of volledige organisatie van een activiteit, feest, evenement of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhevige algemene voorwaarden tevens Bijzondere Bepalingen.

Contact
Telefonisch bereikbaar:
Image result for telefoon symbool 0641197096 of 
Image result for whatsapp symbolWhatsapp ons
email: Info@allerleiverhuur.nl 
 
Afhalen & retourneren
Bezoek alleen op afspraak!
ma09.00 - 20.00 u
digesloten
wo09.00 - 15.00 u
dogesloten
vr09.00 - 17.00 u
za08.00 - 11.00 u
Op zon- & feestdagen gesloten
Gesloten op 1-7-24 t/m 21-7-24
 
Adres opslag:
Zomerdijk  (opslagunit) 76
3143 CT Maassluis
 
Bedrijfsinformatie
KvK: 68666950
BTW: NL001570533b19
Bank: NL64RABO 0320211908
Email: info@allerleiverhuur.nl

 

© 2016 - 2024 Allerlei Verhuur | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel